Draagvlakplan

Een windpark in de omgeving wordt in eerste instantie nooit als welkom ervaren. Maar op het industrieterrein aan de Oostelijke Industrieweg staan op dit moment al diverse windturbines. Toch is Windpark Froonacker van mening dat wanneer de nieuwe turbines gerealiseerd kunnen worden, de omwonenden en de burgers van de huidige gemeente Franekeradeel en de dorpen Baaium, Wjelsryp, Winsum en Spannum daar een voordeel bij moeten hebben. We bedoelen voordelen naast alle maatschappelijke voordelen die ook voor Windpark Froonacker van toepassing zijn, zoals 100% groene energie, vermindering CO2 uitstoot, realisatie landelijke en provinciale duurzame doelstellingen, onafhankelijkheid van energie ten opzichte van het buitenland, lokale werkgelegenheid. Over de looptijd van het project kan er meer dan 2 miljoen euro aan de omwonenden uitgekeerd worden in de vorm van compensatie, donaties, rendement en leningen.

Compensatie energiekosten

Windpark Froonacker wil graag een deel van de jaarlijkse elektriciteitskosten van omwonenden op zich nemen. Een gemiddeld huishouden verbruikt ongeveer 3250kWh aan elektriciteit per jaar. Dit resulteert in ongeveer 700 euro per jaar aan elektriciteitskosten. Omwonenden die dicht bij het windpark wonen worden meer gecompenseerd dan andere omwonenden. Er geldt slechts één voorwaarde voor omwonenden om gebruik te kunnen maken van deze compenstieregeling. De omwonenden moeten kunnen aantonen dat zij duurzame energie afnemen. Aanvullende voorwaarden kunnen nog worden gesteld. Omwonenden die minder dan 500 meter van Windpark Froonacker wonen, kunnen jaarlijks 750 euro ontvangen voor een looptijd van 20 jaar. Op deze manier wordt er over de looptijd van het project meer dan 120.000 euro met de omgeving gedeeld.

Obligatielening

Windpark Froonacker biedt de omwonenden binnen een straal van 750 meter van Windpark Froonacker de mogelijkheid om te participeren in het windpark tegen een gunstige rente van 5,5%. Overige inwoners van de huidige gemeente Franekeradeel en de dorpen Baaium, Wjelsryp, Winsum en Spannum, zijn uiteraard ook van harte welkom om te investeren. Deze investeerders kunnen rekenen op een rendement van 4,5%. Het eerste jaar zullen de rendementen lager zijn in verband met emissiekosten. Nadere voorwaarden zullen volgen in een later stadium van het project, zodra er meer bekend is over de exacte omvang van de investering en de financieringsvoorwaarden van de bank. Op deze manier kan door de omgeving meer dan 1,5 miljoen euro aan rendement verkregen worden.

Wijkenfonds

Op initiatief van Windpark Froonacker wordt een wijken/dorpenfonds opgericht. Dit fonds zal in de eerste vijf jaar van het park worden voorzien van een kapitaal van tenminste 100.000 euro. Het fonds zal dit kapitaal beheren en inzetten voor renteloze leningen aan dorps/wijkbewoners. Deze leningen zullen worden verstrekt aan duurzame initiatieven (bijvoorbeeld isolatie, zonnecellen, warmtepompen etc). Veertig procent van het kapitaal van de stichting zal ter beschikking worden gesteld voor renteloze leningen aan de wijken Watertoren en Zevenhuizen. Deze wijken liggen op de kortste afstand van Windpark Froonacker. De overige zestig procent van het kapitaal zal ter beschikking worden gesteld voor leningen aan andere wijken en / of dorpen in de huidige gemeente Franekeradeel en de dorpen Baaium, Wjelsryp, Winsum en Spannum.

Donaties buurtverenigingen

Buurtvereniging “Oosten” en buurtvereniging “Achter de brug” en het buurtschap Zevenhuizen zullen jaarlijks 1.000 euro ontvangen voor 20 jaar lang. Deze verenigingen vervullen al jaren een goede maatschappelijke functie. Zij kunnen naar eigen inzichten bepalen waar deze donaties aan besteed zullen gaan worden.

Dorpsmolens

De dorpsmolens van Hitzum en Tzum hebben zich aangesloten bij Windpark Froonacker. Dat betekent voor de leden van deze verenigingen dat zij een rendement zullen gaan behalen op de investering welke de dorpsmolens in Windpark Froonacker zal gaan doen. Voor deze leden geldt overigens dat alle hierboven genoemde regelingen ook voor hen van toepassing zal zijn. De dorpsmolens hebben een lange staat van dienst als het gaat om maatschappelijke betrokkenheid. Tientallen duurzame en maatschappelijke projecten zijn er over de afgelopen jaren gerealiseerd. Dit verhoogt het draagvlak voor windenergie in de gemeenschappen van Hitzum en Tzum.

Overige participatiemogelijkheden

Windpark Froonacker onderzoekt momenteel of er ook nog aanvullende participatiemogelijkheden kunnen worden toegepast. Zo wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is om via de postcoderoos of via winddelen verdere participatie mogelijk te maken. Hierbij is Windpark Froonacker mede afhankelijk van wet- en regelgeving die frequent wijzigt. Op het moment dat er meer duidelijkheid komt over het vergunningsproces, zal hier nader invulling aan gegeven worden.

Draagvlak algemeen

Windpark Froonacker is een mooie kans om de omgeving financieel mee te laten delen van een groen energieproject. Maar het draagvlak van Windpark Froonacker wordt ook door andere elementen versterkt. Zo worden er tenminste acht bestaande turbines verwijderd. Daarnaast is Windpark Froonacker in overleg met meest nabij gelegen omwonenden om maatwerk oplossingen aan te bieden en af te spreken. Het windpark voldoet aan alle wettelijke normen en regelgeving met betrekking tot geluid, slagschaduw, omgevingsrisico etc. Tot slot ondersteunt Windpark Froonacker het initiatief Fryslân Foar De Wyn. Windpark Froonacker is officieel aangemeld als een van de kandidaatwindparken.